Функции на НЗОК

Националната здравноосигурителна каса се грижи за подобряването на живота на българските граждани като повишава и контролира икономическата, социалната и здравната ефективност на начина, по който се изразходват парите за здравеопазване.

Освен това, тя има за цел непрекъснатото подбряване на здравните услуги и гарантиране на равния достъп до тях на всички българи. Отговаря и за механизмите за достойно заплащане на труда на медицинските работници.

НЗОК работи с лицата, които си плащат здравни осигуровки. На тях гарантира задължителното здравно осигуряване, както и свободен и равнопоставен достъп до медицинска помощ. Дава им и избор на специалисти, работещи с касата, от които да получат необходимите услуги както в болничната, така и в извънболничната помощ.

Също така, управлява събраните чрез здравноосигурителни вноски средства и координира тяхното правилно изразходване в системата на здравеопазването. При вноските се следва солидарния принцип на използване на финансите - от здрави към болни и от млади към стари.

Работи и с лечебни заведения и медицински лица на частна практика, сключили договор с касата. Всяка година участва в преговорите за формирането и подписването на Националния рамков договор, в които участват и съсловните организации на лекари и стоматолози. Гарантира и цялостно или частично заплащане на конкретни лекарствени медикаменти, включени в рамковия договор.

НЗОК има годишен бюджет, чието изразходване се контролира от управителните органи. Разработват се и конректни модели за финансиране на изпълнителите на медицинска помощ. Такива например са клиничните пътеки.

Структура и управление на НЗОК

НЗОК е независима публична институция. Тя е отделена от публичната система на здравеопазването. Бюджетът и също е отделен от държавния бюджет. Двата се разглеждат едновременно от Народното събрание. Размерът на здравноосигурителната вноска също се определя от Закона за бюджета на НЗОК.

НЗОК е учредена като независима публична институция, която е отделена от структурата на публичната система на здравеопазване и има свои собствени органи за управление.

Централното управление е със седалище София. Освен него има и районни структури (РЗОК) във всички 28 областни центъра в страната, както и конкретните им поделения.

Управлението на здравноосигурителната каса е разделено между директора, управителния съвет, контролния съвет и събранието на представителите.

Управителят се избира от Народното събрание за срок от пет години. Свиква се и надзорен съвет през определен период от време.

Права и задължения на здравноосигурените лица

Всички български граждани, както и тези на Европейски съюз, имат право на равен достъп до еднакъв пакет от здравни дейности, ако заплащат редовно здравноосигурителните си вноски и са с непрекъснати права за последните 36 месеца. В противен случай медицинските услуги се заплащат по ценоразпис, установен от лечебното заведение.

Всички здравноосигурени лица имат право на свободен избор на личен лекар, лекар за доболнична помощ и дентален специалист. Всяка календарна година имат право да сменят своя личен лекар. Всичко, което се споделя с него, както и със специалистите, остава поверително.

Извънболничната помощ се осъществява след издаване на медицинско направление за консултация или провеждане на лечение от специалист. То важи в срок от 30 дни след издаването му.

Изборът на лечебно заведение, в което да се осъществи прегледът, е на пациента. Пациентите заплащат потребителска такса за него, освен ако не попадат в групите, които са освободени от нея.

За хоспотализация ни е необходим талон-направление, който се издава от личния лекар. При болничната помощ НЗОК заплаща за диагностика и лечение на здравноосигурените лица по 266 клинични пътеки, включващи диагностични и лечебни дейности. В някои клинични пътеки не се включват специални консумативи, които се доплащат от пациента.

В други случаи те се покриват и средствата се изплащат от регионалните поделения на касата.

Пациентът има право на информирано съгласие относно лечението, на което ще бъде подложен. Ако остане недоволен от услугите, които са му предложени, може да подаде сигнал до регионалното поделение на НЗОК.

История на НЗОК

Касата е учередена през 1999 г., няколко месеца след приемането на първия Закон за здравното осигуряване, който за пръв път въвежда задължителното здравно осигуряване. А НЗОК се появява, за да го управлява и администрира.

Европейска здравноосигурителна карта

Всеки здравноосигурен български гражданин има право на европейска здравноосигурителна карта. Тя ни дава достъп до държавно медицински обслужаване на територията на всички 27 страни-членки на ЕС.

Лечението е безплатно в университетски и регионални болници, които имат сключен договов със здравна каса. Издаването на рецепти се заплаща допълнително.

Ако сме получли предваритено разрешение от НЗОК за лечение в чужбина, разходите ни за него ще бъдат възстановени в конкретен обем.